สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการประเมินผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์จากโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากร
โครงการสัมมนาเรื่อง “แนวทางการจัดทำข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ เพื่อขอทุนภายใต้การบริหารจัดการทุนวิจัยของ สวก.”
ขอเชิญร่วมการประชุมประชาพิจารณ์เรื่อง “แนวปฏิบัติการดำเนินการโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม(วิจัย) และหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย ของมหาวิทยาลัยศิลปากร”

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการประเมินผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์จากโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากร

โครงการสัมมนาเรื่อง “แนวทางการจัดทำข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ เพื่อขอทุนภายใต้การบริหารจัดการทุนวิจัยของ สวก.”

ขอเชิญร่วมการประชุมประชาพิจารณ์เรื่อง “แนวปฏิบัติการดำเนินการโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม(วิจัย) และหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย ของมหาวิทยาลัยศิลปากร”


งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์