ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานฐานข้อมูล Scopus และ โปรแกรม Mendeley”
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเทคนิคการสืบค้น Impact Factor, Journal Quartile, h – index และค่า SNIP

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานฐานข้อมูล Scopus และ โปรแกรม Mendeley”

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเทคนิคการสืบค้น Impact Factor, Journal Quartile, h – index และค่า SNIP


งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์