ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่กองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ส่วนกลาง

การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย/สร้างสรรค์เพื่อขอทุนอุดหนุนการวิจัย/สร้างสรรค์ส่วนกลาง

ประเภทโครงการวิจัย/สร้างสรรค์เพื่อพัฒนา นักวิจัยรุ่นใหม่จากเงินรายได้นอกงบประมาณปี 2556

 • ติดต่อประสานงาน
 • ผู้ได้รับทุนวิจัยสามารถดูกำหนดการส่งรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ในแต่ละปีได้ที่นี่

กลับหน้าทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่กองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ส่วนกลาง

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย/สร้างสรรค์เพื่อขอทุนอุดหนุนการวิจัย/สร้างสรรค์ประเภทโครงการวิจัย/สร้างสรรค์เพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่

 

 • ติดต่อประสานงาน
 • ผู้ได้รับทุนวิจัยสามารถดูกำหนดการส่งรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ในแต่ละปีได้ที่นี่

กลับหน้าทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่กองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ส่วนกลาง

ระเบียบ/หลักเกณฑ์กองทุนวิจัยและสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศิลปากร

 1. ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2555
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากรเรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินทุนอุดหนุน และค่าใช้จ่ายจากกองทุนวิจัยและสร้างสรรคส่วนกลาง
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากรเรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินงานและวิธีการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์จากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 • ติดต่อประสานงาน
 • ผู้ได้รับทุนวิจัยสามารถดูกำหนดการส่งรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ในแต่ละปีได้ที่นี่

กลับหน้าทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่กองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ส่วนกลาง

เอกสารประกอบการเสนอขอรับทุน

 1. หนังสือนำส่งข้อเสนอการวิจัย (ผ่านหัวหน้าส่วนราชการ คณบดี / ผู้อำนวยการศูนย์ / สถาบัน / สำนัก / กอง)
 2. ข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มที่สถาบันวิจัยและพัฒนากำหนด จำนวน 5 ชุด และผู้วิจัยต้องลงนามจริงทุกชุด
 3. แผ่นบันทึกข้อมูล จำนวน 1 แผ่น
 4. แบบฟอร์มเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 1 ชุด
 5. แบบรับรองการทำงานของนักวิจัยที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด (สว.ว7) 

เอกสารประกอบการจัดทำข้อเสนอการวิจัยอื่นๆ

 1. ภาคผนวก:นิยามเกี่ยวกับการวิจัยและตารางการจัดทำงบประมาณ และตัวอย่างงบประมาณการวิจัย
 2. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2521
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
 4. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ( พ.ศ.2555-2559)
 5. นโยบายรัฐบาล
 6. จรรยาบรรณนักวิจัย
 7. จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
 8. ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยที่มีการใช้สัตว์
 9. หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน/เงินรายได้นอกงบประมาณให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย 

 

กลับหน้าทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่กองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ส่วนกลาง

แบบฟอร์มการปรับแก้โครงการวิจัย

2. โครงการวิจัยที่ปรับแก้ (และเหตุผล/คําชี้แจงเพิ่มเติมการปรับปรุง/ไม่ปรับปรุง) จำนวน 1 ชุด

3. แผ่นบันทึกข้อมูล จํานวน 1 แผ่น

 • ติดต่อประสานงาน
 • ผู้ได้รับทุนวิจัยสามารถดูกำหนดการส่งรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ในแต่ละปีได้ที่นี่

กลับหน้าทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่กองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ส่วนกลาง

เอกสารเพื่อขอเบิกเงินงวดที่ 1

 1. หนังสือนำส่งเอกสารเพื่อเบิกเงินงวดที่ 1
 2. แบบการของวดเงิน จำนวน 1 ชุด (แบบ สว.วร 8)
 3. สัญญารับทุน จำนวน 3 ฉบับ
 4. บันทึกแจ้งความประสงค์เปิดบัญชีทุนอุดหนุนการวิจัย

หมายเหตุ สถาบันวิจัยและพัฒนาส่งเอกสารต่อไปนี้ให้นักวิจัยลงนาม

 1. สัญญารับทุน จำนวน 3 ฉบับ
 2. ใบสำคัญรับเงิน จำนวน 2 ฉบับ

ตัวอย่างการลงนามสัญญาการรับทุนวิจัย

Download ตัวอย่างการลงนามสัญญาการรับทุนวิจัย

 • ติดต่อประสานงาน
 • ผู้ได้รับทุนวิจัยสามารถดูกำหนดการส่งรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ในแต่ละปีได้ที่นี่

กลับหน้าทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่กองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ส่วนกลาง

เอกสารประกอบการส่งร่างรายงานวิจัย

 1. หนังสือนำส่งร่างรายงานวิจัย
 2. ร่างรายงานวิจัย จำนวน 3 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล จำนวน 1 แผ่น
 • ติดต่อประสานงาน
 • ผู้ได้รับทุนวิจัยสามารถดูกำหนดการส่งรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ในแต่ละปีได้ที่นี่

กลับหน้าทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่กองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ส่วนกลาง

ส่วนประกอบของร่างรายงานวิจัย

 1. แบบปกรายงานวิจัย
 2. แบบการเขียนรายงานวิจัย
 3. แบบฟอร์มบทคัดย่อ
 • ติดต่อประสานงาน
 • ผู้ได้รับทุนวิจัยสามารถดูกำหนดการส่งรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ในแต่ละปีได้ที่นี่

กลับหน้าทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่กองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ส่วนกลาง

เอกสารประกอบการปรับแก้ร่างรายงานวิจัย

 1. หนังสือนำส่งร่างรายงานวิจัยที่ปรับแก้
 2. ร่างรายงานวิจัยที่ปรับแก้ (และเหตุผล/คำชี้แจงเพิ่มเติมการปรับปรุง/ไม่ปรับปรุง) จำนวน 1 ชุด และร่างรายงานวิจัยฉบับเดิม จำนวน 1 ชุด
 3. ร่างรายงานวิจัยฉบับเดิม จำนวน 1 ชุด
 • ติดต่อประสานงาน
 • ผู้ได้รับทุนวิจัยสามารถดูกำหนดการส่งรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ในแต่ละปีได้ที่นี่

กลับหน้าทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่กองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ส่วนกลาง

เอกสารประกอบการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

 1. หนังสือนำส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
 2. รายงานวิจัย จำนวน 6 ชุด
 3. บทคัดย่อภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่น (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
 4. สรุปผลงานวิจัยพร้อมและการนำไปใช้ประโยชน์ (ตามแบบ สว.ว 6) ไม่เกิน 5 – 6 หน้ากระดาษเอ 4 จำนวน 1 ชุด
 5. แผ่นบันทึกข้อมูล จำนวน 4 ชุด (รายงานวิจัย บทคัดย่อ รายงานวิจัยฉบับย่อ และแบบติดตามงานวิจัย)
 6. ผลผลิต (output) ที่ต้องสัมฤทธิ์ลักษณะอื่นๆ ตามขนาดของทุนของแต่ละสาขาวิชาตามที่ระบุไว้ในข้อเสนอการวิจัย จำนวน 1 ชุด
 7. แบบติดตามงานวิจัย จำนวน 1 ชุด
 8. แบบรายงานการเงินงวดที่ 2 (แบบ สว.กง.02) ผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย พร้อมสำเนาสมุดบัญชีทุกหน้าพร้อม statement ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด และขออนุมัติเบิกเงินงวดที่ 2
 9. แบบนำส่งเงินดอกเบี้ยเงินฝากโครงการวิจัย (แบบ สว.กง.06) พร้อมสำเนาสมุด บัญชีทุกหน้าพร้อม statement (บัญชีกระแสรายวัน) ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด

กลับหน้าทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่กองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ส่วนกลาง

ระเบียบ/แนวปฏิบัติ

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติเรื่องการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

 • ติดต่อประสานงาน
 • ผู้ได้รับทุนวิจัยสามารถดูกำหนดการส่งรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ในแต่ละปีได้ที่นี่

กลับหน้าทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่กองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ส่วนกลาง

การเงิน

 1. บันทึกแจ้งความประสงค์เปิดบัญชีทุนอุดหนุนการวิจัย
 2. แบบรายงานการเงินงวดที่ 1 ผลการใช้จ่ายเงิน ทุนอุดหนุนการวิจัย (แบบ สว.กง.01) พร้อมสำเนาสมุดบัญชีทุกหน้าพร้อม statement (บัญชีกระแสรายวัน) ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. แบบรายงานการเงินงวดที่ 2 ผลการใช้จ่ายเงิน ทุนอุดหนุนการวิจัย (แบบ สว.กง.02) พร้อมสำเนาสมุดบัญชีทุกหน้าพร้อม statement (บัญชีกระแสรายวัน) ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 4. แบบนาส่งเงินดอกเบี้ยเงินฝากโครงการวิจัย (แบบสว.กง.06) พร้อมสำเนาสมุดบัญชีทุกหน้าพร้อม statement (บัญชีกระแสรายวัน) ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ติดต่อประสานงาน
 • ผู้ได้รับทุนวิจัยสามารถดูกำหนดการส่งรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ในแต่ละปีได้ที่นี่
 1. บันทึกขออนุมัติจ้าง
 2. ใบตรวจรับพัสดุ
 3. ใบส่งมอบงาน – จ้าง
 4. ใบสั่งจ้าง
 5. ใบสืบเสนอราคา – จ้าง
 6. รายละเอียดแนบท้ายใบสั่งจ้าง

ตัวอย่างเอกสารการจัดซื้อ

 1. บันทึกขออนุมัติ
 2. ใบสั่งซื้อ
 3. ใบสืบ – เสนอราคา
 4. รายละเอียดแนบท้ายใบสั่งซื้อ

 

 • ติดต่อประสานงาน
 • ผู้ได้ร้บทุนวิจัยสามารถดูกำหนดการส่งรายงานความก้าวหน้าและส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ในแต่ล่ะปีได้ที่นี่

กลับหน้าทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่กองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ส่วนกลาง

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย/สร้างสรรค์จากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ส่วนกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภทโครงการวิจัย/ สร้างสรรค์เพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2556

 

 • ติดต่อประสานงาน
 • ผู้ได้รับทุนวิจัยสามารถดูกำหนดการส่งรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ในแต่ละปีได้ที่นี่

 กลับหน้าทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่กองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ส่วนกลาง

จรรยาบรรณการวิจัย

 

 

 • ติดต่อประสานงาน
 • ผู้ได้ร้บทุนวิจัยสามารถดูกำหนดการส่งรายงานความก้าวหน้าและส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ในแต่ล่ะปีได้ที่นี่