ทุนวิจัยภายนอก

ประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัย และข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการวิจัย : โครงการชุมชนไม้มีค่า

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัย และข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการวิจัย : โครงการชุมชนไม้มีค่า โดยสามารถส่งข้อเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 19 เมษายน 2562 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nrct.go.th และ www.nrms.go.th

ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางการศึกษา แก่นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ เป็นจำนวน 5 ทุน ทุนละ 50,000 บาท เพื่อส่งเสริมการทำวิจัยทางการศึกษาและนำผลการวิจัยมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลดใบสมัครและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.bangkok.go.th/bangkokeducation

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบาย ประเทศไทย 4.0

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทสไทย 4.0  โดยมุ่งเน้น 5 กลุ่มเรื่องสำคัญ ได้แก่ กลุ่มเรื่องเกษตรและอาหาร กลุ่มเรื่องสังคมสูงอายุ กลุ่มเรื่องเมืองอัจฉริยะ กลุ่มเรื่องพลังงานชีวภาพ และกลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์  เพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการทั้ง 5 กลุ่ม จึงขอเชิญผู้ที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการมายังฝ่ายเลขาธิการสมาคม ทปอ. […]

ประกาศทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2562

ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ประกาศรับข้อเสนอโครงการระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2561 – 31 มกราคม 2562 ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://academics.trf.or.th/

ประกาศทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศทุนสนับสนุน “โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (International Research Network: IRN)” สามารถยื่นข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2562 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://irn.trf.or.th/